Verhalen delen: Dankavond voor Focus in Maarssen

Op 21 juni werd met een feestelijke avond het eerste half jaar van het Focustraject afgesloten. Er werd ook samen teruggeblikt op de eerste twee blokken, aan de hand van 4 vragen.  Een korte impressie van enkele antwoorden:

Wat heeft ons uitgedaagd?

 • Proberen openlijk over mijn geloof te spreken
 • ‘In beweging komen’ opdrachten (lijkt makkelijker dan het is)
 • Dat de Heilige Geest ook nu nog mijn leven leidt
 • Meer tijd vrijmaken voor stille tijd zodat de relatie met Jezus versterkt wordt
 • Dat ik meer een getuige mag zijn

Wat heeft ons bemoedigd?

 • Ik heb de lieflijke kant (barmhartigheid) van Jezus leren kennen
 • Gemeente-breed bezig zijn met Focus
 • Kringgebed op de gesprekskring
 • Gesprek tijdens de Emmaus-wandeling
 • Openheid onderling in de gesprekken
 • Dat ik vaker durf te spreken over het evangelie van Jezus
 • Het heeft mij bemoedigd dat het Focusmateriaal ook voor vrouwen buiten de kerk/gemeente toegankelijk blijkt te zijn en dat zij er (ook) actief mee bezig zijn
 • Goede gesprekken n.a.v. vragen die ook betrekking hebben op het dagelijks leven

Welke concrete stappen hebben we gezet?

 • Buurvrouw bezocht en excuus gemaakt
 • Naast anderen zitten in de kerk, wisselen van plek
 • Een concrete stap is dat ik probeer mensen die ik niet (goed) ken aan te spreken over het geloof
 • Bewuster geworden wat Jezus heeft gedaan en dat Hij dichtbij is. Meer gesprek met gemeenteleden en daarbuiten om te horen wat leeft
 • Ik heb vaker dan voorheen gesproken over mijn geloof met mijn kinderen, buren, kennissen…
 • Geprobeerd om de opdrachten ook werkelijk in praktijk te brengen
 • Geprobeerd om toch een gesprek met een doel op te zetten
 • Gesprekken met mensen die niet geloven
 • Meer gebed voor dingen die ik doe of mensen die ik ga ontmoeten

Wat zouden we willen veranderen?

 • De openheid naar elkaar blijft een pre voor het Focustraject
 • Zo doorgaan
 • Dat mensen nieuwsgierig worden naar Jezus naar aanleiding van onze houding/manier van leven
 • Meer getuigenissen
 • Ik hoop dat een mevrouw zich beter thuis voelt in de gemeente door haar mee te nemen naar het koffiedrinken zodat ze zich geen buitenstaander meer voelt
 • In de komende periode hoop ik dat Focus door de uitbreiding met het kindermateriaal een betere plek in het gezin kan krijgen
 • Meer aandacht voor Focus in het gezin

Opmerkzaam zijn voor Gods aanwezigheid in je leven

 Huibke ten Hove schrijft over haar Bijbelkring: ‘Onderdeel van het Focus Bijbelstudie materiaal is een ‘in beweging’ opdracht. Dit keer werden we aangemoedigd om een aantal dagen extra opmerkzaam te zijn op Gods aanwezigheid in ons leven. Een goede opdracht en eigenlijk ook best wel een lastige. Want waarin zien en ervaren we God in ons gewone dagelijkse leven? Wanneer durven we te zeggen dat het van God komt of gebeuren dingen gewoon? We hebben er een boeiend gesprek over gehad met elkaar. We beseffen dat het heel belangrijk is Gods aanwezigheid concreet te kunnen benoemen. Want als we dit niet kunnen, hoe kunnen we dan ons geloof delen met anderen en met onze kinderen? We hebben God ervaren in gebedsverhoring, in muziek en in de natuur. We ontmoeten Hem in de Bijbel en in de dienst. We voelen Zijn leiding wanneer een preek, Bijbelgedeelte of gesprek met iemand, ons antwoord geven op vragen die we hebben. En als er onderlinge liefde is, is God er bij. Het is ons verlangen in beweging te blijven, dichtbij God, en Hem daardoor beter te zien.’

Een moeder focust

Een moeder uit een van de deelnemende Focusgemeenten schreef ons dit verhaal: ‘In het kader van Focus mag ik al een tijdje deel uit maken van een gebedsgroep, wat ik als erg fijn ervaar. Wij hebben vaste data gepland, om de drie weken, en als één van ons een keer niet kan, gaat de bijeenkomst, bij minimaal drie aanwezigen, toch gewoon door. Dat is fijn, want dan weet je waar je aan toe bent. Het is geen moeten, maar een mogen en zo ervaren we dat onderling ook.

Regelmatig probeer ik nu thuis ook met de kinderen te FOCUSSEN, vanuit het boekje. Voor mij is dat mijn ‘cultuuromslag’. We lezen iedere dag uit de Bijbel en bidden ook voor het eten en het slapen gaan. Echter, we spraken veel te weinig met elkaar over wat we gelezen hadden. Misschien herkent u het wel, soms is het even snel snel, want er is te weinig tijd. Dit wil ik veranderen in mijn gezin, ons meer en meer FOCUSSEN op wat er in de Bijbel staat en dat nog meer meegeven aan onze kinderen. Een groter goed kun je ze toch niet meegeven? Zo lazen we over het volgen van Jezus. Hoe kunnen we dat doen in ons dagelijks leven? Spontaan antwoordden mijn kinderen: “Een ander voor laten gaan” en de ander vulde aan: “de minste willen zijn” of “niet roddelen over elkaar”. Allemaal dingen die niet nieuw zijn en die we onze kinderen heus wel veelvuldig hebben verteld, maar leven wij ze deze geboden ook zelf genoeg voor? Soms betrap ik mezelf erop dat dat best lastig is. Het mooiste van het FOCUS-traject vind ik dat ook de prediking aansluit op hetgeen in het boekje wordt behandeld. Dat is fijn, ik merk dat het ook bij onze kinderen blijft hangen. Dan denk ik aan de preek van Zacheüs. “God ziet!“.
Opvoeden lijkt soms best lastig, maar vaak mag ik ook echt verwonderd zijn over wat onze kinderen, via de prediking, op school, op de zondagsschool en op de club mogen opsteken. …..Opvoeden doen we niet alleen! Dat geldt ook voor “gemeente zijn”. Haak eens een keer bij een gebedsgroepje aan en ervaar hoe het is om met elkaar te bidden. Het is een mogen, een uitnodiging…!’.’

In beweging in Houten

Op de tweede Focusavond met de Bijbelkring bespraken we de ontmoeting van Jezus met Zacheüs. Hij zag hem werkelijk staan. Eén van de dingen die we bespraken, iets waarvan we ons meer bewust zouden moeten worden, was hoe wij naar mensen kijken. Het doel is om ze echt aan te gaan kijken. Om te zien of wij ook verbinding met hen kunnen maken, als we hen werkelijk zien. Op de volgende bijbelkringavond hadden we het er weer over. Eén van de kringleden vertelde: “Ik was aanwezig op een zangavond in een bejaardenhuis. Gewoonlijk gaan mensen bij elkaar zitten, bij anderen die ze kennen. Ik dacht–laat ik dat eens anders doen. Laat ik eens bij iemand zitten die ik niet echt ken. En ik kwam met iemand in gesprek die het best goed met zichzelf getroffen leek te hebben. Hij was opgewekt, hij had een mooi leven gehad, zijn kinderen waren goed terechtgekomen, er werd goed voor hem gezorgd. Maar na een beetje praten kwam toch de pijn naar boven: zijn kinderen waren langzaam het geloof kwijtgeraakt. Het was een onderwerp geworden waar hij niet meer met hen over kon praten. Ik kon het zo goed begrijpen. Ik heb ook een zoon die het geloof kwijt is geraakt. Voor zover ik daarover kan oordelen natuurlijk, want hoe goed kun je iemand nu werkelijk kennen. Maar toch, wij herkenden elkaar. En we mochten toch ook elkaar bemoedigen met Gods belofte. Want de Heere Jezus is niet voor niets gekomen. Onze kinderen zijn niet voor niets gedoopt. En Gods macht is veel groter dan wij ons voor kunnen stellen.”

Preekbespreking met lekker eten

Vanuit Houten kregen we dit bericht: ‘Samen met een aantal jongeren hebben we nagepraat over de preek. Het hielp daarbij overigens voor de jongeren dat er zoveel lekker eten was, dat is een goede trigger om jongeren erbij te houden. We hebben nog eens gekeken met elkaar naar het Bijbelgedeelte van de ontmoeting van Zacheüs met Jezus en de vraag gesteld: Stel dat wij erbij waren… Dat wij Jezus zouden ontmoeten… Als u of jij uit ervaring kunnen spreken over een ontmoeting met Jezus, laat dan van u/je horen! Getuigenissen kunnen ons helpen om ook te leren leven met Jezus.’

Wees niet bezorgd…

Nico van Kooten, gespreks- en gebedsleider uit Maarssen, een van de deelnemende gemeenten aan de pilot van het Focustraject: ‘Het Focusproject is in Maarssen van start gegaan, maar er waren vragen en er was bezorgdheid. In Maarssen kwamen bij twee informatieavonden voor gemeenteleden in oktober en begin december nogal wat vragen over de financiën waaruit bezorgdheid bleek. Waarom kost het geld? We kunnen toch ook zelf er voor bidden? Er is door de Kerkenraad gebeden, we hebben alle zorgen bij de Heere gebracht en toen gebeurde het onverwachte…

Een week voor de tweede informatieavond ontving de wijkraad van Kerkrentmeesters een brief van een notaris, waarin stond dat de Ichthus wijkgemeente een legaat heeft ontvangen van bijna € 12.000.-. Dan is er nog een bedrag van de ‘Gemeente Stichtse Vecht’ à € 3.000.- binnengekomen voor het huis-aan-huis bezorgen van honderden papiercontainers (met blauwe deksel) die vele mannen, ds. Codée incluis, enkele zaterdagen lang in ons dorp hebben rondgebracht à € 2.50 vergoeding per blauwe bak. En wat later kwam er weer een forse gift binnen.

Ziet u wat een goede God wij hebben…? Er is al een gedeelte in kas voor het tweede jaar. Maakten wij ons zorgen, dan maakt God het onverwacht goed. Van U zijn alle dingen, zingen we wel, waaruit blijkt dat ook het geld van God is. Dankbaar is de kerkenraad en ook de gemeente, want bij die tweede informatieavond was alle bezorgdheid voor de kosten als sneeuw voor de zon verdwenen. De Heere werkt en geeft Zijn zegen: Soli Deo Gloria; God alleen de eer!

Gezegende start

Opnieuw deelt Nico van Kooten zijn verhaal, deze keer over de eerste ervaring met het Focusmateriaal: ‘Bij de Ichthusgemeente in Maarssen beten de Bijbelkring voor ouderen en de Gesprekskring het spits af met het Bijbelstudiemateriaal van Focus.

Het was verder een geweldige avond met een sfeer die niet goed te omschrijven is. Er is gezongen, gebeden, op de vragen ingegaan, gedebatteerd en aan het slot een vrij open gebed waar iedereen aan kon deelnemen. Tevoren was er nog wel wat scepsis, maar die is sinds die avond geheel verdwenen. We waren heel dichtbij elkaar en met elkaar bezig en daardoor ook heel dichtbij de Heere Jezus. Ontroerende momenten maakten we mee en we hebben ons grotendeels aan het Werkboek, deel 1 gehouden. Dat ging beter dan we tevoren dachten. We zien al uit naar de volgende bijeenkomst. Dank aan God, maar ook aan het ‘Focusteam’  in Amersfoort, dat hard heeft geploeterd (en gebeden!) om teksten te schrijven en de boeken op tijd klaar te krijgen. De start van het Focusproject bij de Ichthus gemeente te Maarssen geeft vertrouwen voor de komende tijd.’

Reageren of uw verhaal delen?  Dat kan via onderstaand formulier!

 

Verhalen helpen ons God beter te leren kennen. In de Bijbel staan heel veel verhalen, waargebeurd of verteld door Jezus in de vorm van een gelijkenis. De eeuwen door hebben gelovigen hun verhaal over de weg die God met hen gaat gedeeld.

Horen, lezen of zien hoe God aan het werk is, kan anderen bemoedigen. Het kan mensen die nog niet vertrouwd met God zijn nieuwsgierig maken, inspireren of aansporen Hem te zoeken. Het geeft medechristenen meer reden om God te danken en te prijzen. En moed om op Hem te vertrouwen wanneer het zwaar is. Het motiveert om samen op te gaan, met God, de gemeente en de kerk in Nederland en wereldwijd.

Daarom nodigen we u van harte uit om uw verhaal over wat God in uw leven en in uw gemeente doet te delen. Tot eer van Hem en opbouw van de ander!

Vul het formulier hieronder in of e-mail uw verhaal (foto’s of illustraties zijn welkom) naar focus@izb.nl . We zien uit naar uw verhaal en delen het via deze website graag met anderen.